Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 1305485
    • Do końca roku: 307 dni
    • Do wakacji: 118 dni
  • Jadłospis

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp4mm.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Korczyńska, e-mail: akorczynska@spmm.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły składa się z trzech części – A - dydaktyczno-administracyjnej, B -żywieniowej i C - sportowej. Jest w nich  6 wejść.

W części A – znajduje się główne wejście od ul. Siennickiej oraz dwa wejścia boczne od ul. Szpitalnej. Do części B wchodzi się jednym  wejściem od ul. Szpitalnej, a do części C wejściem od głównego parkingu szkolnego oraz od boiska.

Wszystkie wejścia posiadają podjazdy. Przy głównym wejściu znajduje się winda, którą można się dostać na wszystkie kondygnacje budynku A. Z budynku A bez żadnych utrudnień architektonicznych można mieć dostęp  do każdego pomieszczenia w szkole.

Na każdym poziomie budynku A i przy hali sportowej w budynku C znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Plac szkolny przed wjazdem niepowołanych pojazdów zabezpieczony jest szlabanem, który można podnosić elektronicznie lub mechanicznie.

Na placu wokół budynku szkolnego znajdują się dwa parkingi. Jeden z nich jest przed frontem budynku szkolnego od ul. Siennickiej, a drugi od ul. I-go PLM ,,W-a” przy hali sportowej.

Na placu szkolnym od ul. Siennickiej są wydzielone trzy miejsca parkingowe, z których w razie potrzeby mogą korzystać osoby  niepełnosprawne.

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Nie dotyczy on psów asystujących lub psów przewodników.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma również możliwości skorzystania  z tłumacza języka migowego.