Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych

ul. Siennicka 17
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 56 11
fax (25) 758 76 13

E-mail: sekretariat@sp4mm.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 30 listopada 2020

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Kontrola doraźna w zakresie BIP

2020-09-09

1. Regulacje ogranizacyjno - prawne
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 34/7/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przez pracowników Urzędu Miasta kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki ze zm.
- Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępności do informacji publicznej (DZ.U. z 2019 r. poz. 1429)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68) zwanej dalej rozporządzeniem w sprawie BIP
- Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.07.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
- Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach zamorządowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1282)

2. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim, jest samorządową jednostką budżetową. Funkcję Dyrektora w Szkole, na podstawie Zarządzenia nr 1064/326/18 Burmistrza Miasta MIńsk Mazowiecki z 23.08.2018 r. pełni Pan Mirosław Samociuk.

Czytaj więcej o: Kontrola doraźna w zakresie BIP